0

Hyres- & betalningsvillkor för Rentevent Stockholm AB

Vi ber dig läsa igenom våra villkor innan du beställer/använder dig av våra tjänster.

 

 

Bokning av produkter

 

Först när offerten godkänts av hyrestagaren sker bokning av produkter samt orderregistrering
Avbokning måste göras senast 10 dagar innan hyresdagen, för att undvika debitering. Vid senare avbokning
debiteras hyra enligt följande: 9-7 dagar 50 % 7-4 dagar 75 % 3-samma dag 100 %

Alla hyrespriser på vår hemsida avser hyror där hyrestagaren själv eller genom ombud hämtar utrustningen.
Priser för leverans, hämtning och montering/demontering offereras separat. Priser exkl.moms.

Försäljningsprodukter kan komma att faktureras separat vid beställning, hyresprodukter faktureras normalt
efter eventet och genomförd kontroll, se mer under avsnitt BETALNING.

Om montering utan RENTEVENT AB’s vållande inte kan ske i en följd, äger RENTEVENT AB rätt att debitera
extra resor och andra därmed sammanhängande kostnader. Vid fullgjord, eller avbruten montering ska
beställaren/hyrestagaren besiktiga det utförda arbetet. Ev. korrigeringar ska framföras direkt och därefter
skriftligen bekräftas, om byggnationen/monteringen så kräver. Personalen arbetar endast efter
monteringsanvisningar från RENTEVENT AB, och får inte, utan skriftlig överenskommelse mellan
hyrestagaren och RENTEVENT AB, utföra arbeten som avviker från anvisningarna.
(detta gäller de byggnationer/ monteringar som kräver särskilt tillstånd)

Om särskild leveranstid överenskommits och hyrestagaren, eller utsedd mottagare, inte är på plats kan
väntetid komma att debiteras per påbörjad halvtimme med 200 kr/ personal. OM trappbärning önskas
debiteras kostnad motsvarande 2 personer i 3 timmar (minideb) och detta SKALL avtalas innan leverans
i samband med att ordern bekräftas.

Hyresprodukterna tillhör RENTEVENT AB. Hyrestagaren är ansvarig för produkterna under hela hyrestiden,
dvs även under egen transport, såväl avseende stöld som skadegörelse och åverkan. Hyresprodukterna
får EJ utsättas för regn/snö om annat inte skriftligen avtalats. Hyrestagaren är ansvarig för den hyrda
utrustningen och tecknar adekvat försäkring för utrustningen.

Hyrestagaren är skyldig att omedelbart underrätta RENTEVENT AB när skada eller förlust uppstått.
RENTEVENT AB förbehåller sig rätten att ta betalt för skadade eller förlorade produkter, dock högst med
nyanskaffningsvärde. Överenskommen hyra för skadad eller försvunnen produkt krediteras inte i dessa fall.
.
Hyrestagaren får inte låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja utrustningen.
Hyresprodukterna får inte heller uthyras i andra hand eller föras utomlands utan RENTEVENT AB’s medgivande.
Hyresprodukterna ska returneras i samma skick som de lämnades ut till hyrestagaren. Om hyresprodukterna är
mycket smutsiga eller trasiga kan rengöringskostnad/inköpskostnad debiteras. RENTEVENT AB ansvarar för att
hyresprodukterna är felfria och funktionsdugliga vid uthyrningstillfället. Om fel skulle uppstå under hyresperioden
skall hyrestagaren meddela RENTEVENT AB snarast. RENTEVENT AB ansvarar normalt för återtagande av
hyresprodukterna för byte/reparation.

De hyrestagare som själva hämtar och/eller monterar produkter är skyldiga att ha nödvändig kännedom för
inkoppling av hyresprodukterna till elnätet och för hur produkterna monteras ihop om annat ej avtalats med
RENTEVENT AB. Hyrestagaren ska undersöka hyresprodukterna vid mottagandet och genast påtala
eventuella fel eller brister.

RENTEVENT AB ansvarar inte och kan inte göras (ekonomiskt eller på annat sätt) skyldig för misslyckad eller
inställd föreställning /event /visning etc. som orsakats av omständigheter som RENTEVENT AB ej rår över.
(Force majeure)

Vid hyrestidens slut är hyrestagaren skyldig att iordningsställa hyresprodukterna med tillbehör, förpackningar etc.
som de levererades med. RENTEVENT AB ansvarar inte för skador som kan uppstå vid hantering av
hyresprodukterna under den tid som hyresprodukterna hanteras av hyrestagaren. OBSERVERA Om tillstånd krävs
för användande av RENTEVENT AB’s hyresprodukter är det hyrestagarens ansvar att införskaffa sådana tillstånd
från berörda myndigheter.

BETALNING
Om hyresprodukten/erna inte återlämnas på utsatt dag, debiteras den för avtalet gällandehyresavgiften +
förseningsavgift om 30 procent av det ursprungliga hyresbeloppet per påbörjat dygn som hyrestagaren
underlåter att återlämna hyresprodukterna.

Betalningstiden är normalt 15 dagar netto och beräknas från fakturans datum. Om betalning ej sker inom
angiven tid debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen 6§ Om annan betalningstid önskas
(max 30 dgr), MÅSTE detta avtalas med RENTEVENT AB INNAN fakturan skickas. I de fall fakturan måste
krediteras och faktureras om pga. att felaktiga uppgifter godkänts av kund under orderstadiet, debiteras 75 kr.

RENTEVENT AB förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll, samt att kräva förskottsbetalning.
Vi förbehåller oss även rätten att delfakturera i förskott. RENTEVENT AB tillämpar EUdirektiv 2011/7 och
debiterar förseningsersättning vid sen betalning.

Efter 2 påminnelser, om fakturan fortfarande inte är betald, skickas ärendet vidare för inkassohantering.
Om betalning inte inkommer inom 12 dagar efter inkassokravets datering skickas ärendet vidare till
Kronofogden för indrivning. Kostnader för detta tillkommer och debiteras kund.
Ovanstående villkor gäller om annat ej avtalas.