0

Hyres- & betalningsvillkor för Rentevent Stockholm AB

Vi ber dig läsa igenom våra villkor innan du beställer/använder dig av våra tjänster.

 

Bokning av produkter

Först när offerten godkänts av hyrestagaren sker bokning av produkter samt orderregistrering.

Avbokning måste göras senast 10 dagar innan hyresdagen, för att undvika debitering. Vid senare avbokning debiteras hyra enligt följande: 9-7 dagar 50 % 7-4 dagar 75 % 3-samma dag 100 % Alla hyrespriser på vår hemsida avser hyror där hyrestagaren själv eller genom ombud hämtar utrustningen. Priser för leverans, hämtning och montering/demontering offereras separat. Priser exkl.moms.

Försäljningsprodukter kan komma att faktureras separat vid beställning, hyresprodukter faktureras normalt efter eventet och genomförd kontroll, se mer under avsnitt BETALNING. Om montering utan RENTEVENT AB’s vållande inte kan ske i en följd, äger RENTEVENT AB rätt att debitera extra resor och andra därmed sammanhängande kostnader. Vid fullgjord, eller avbruten montering ska beställaren/hyrestagaren besiktiga det utförda arbetet. Ev. korrigeringar ska framföras direkt och därefter skriftligen bekräftas, om byggnationen/monteringen så kräver.

Personalen arbetar endast efter monteringsanvisningar från RENTEVENT AB, och får inte, utan skriftlig överenskommelse mellan hyrestagaren och RENTEVENT AB, utföra arbeten som avviker från anvisningarna. (detta gäller de byggnationer/ monteringar som kräver särskilt tillstånd) Om särskild leveranstid överenskommits och hyrestagaren, eller utsedd mottagare, inte är på plats kan väntetid komma att debiteras per påbörjad halvtimme med 200 kr/ personal. OM trappbärning önskas debiteras kostnad motsvarande 2 personer i 3 timmar (minideb) och detta SKALL avtalas innan leverans i samband med att ordern bekräftas.

Hyresprodukterna tillhör RENTEVENT AB. Hyrestagaren är ansvarig för produkterna under hela hyrestiden, dvs även under egen transport, såväl avseende stöld som skadegörelse och åverkan. Hyresprodukterna får EJ utsättas för regn/snö om annat inte skriftligen avtalats. Hyrestagaren är ansvarig för den hyrda utrustningen och tecknar adekvat försäkring för utrustningen. Hyrestagaren är skyldig att omedelbart underrätta RENTEVENT AB när skada eller förlust uppstått.

RENTEVENT AB förbehåller sig rätten att ta betalt för skadade eller förlorade produkter, dock högst med nyanskaffningsvärde. Överenskommen hyra för skadad eller försvunnen produkt krediteras inte i dessa fall. . Hyrestagaren får inte låna ut, pantsätta, överlåta, byta ut eller sälja utrustningen. Hyresprodukterna får inte heller uthyras i andra hand eller föras utomlands utan RENTEVENT AB’s medgivande.

Hyresprodukterna ska returneras i samma skick som de lämnades ut till hyrestagaren. Om hyresprodukterna är mycket smutsiga eller trasiga kan rengöringskostnad/inköpskostnad debiteras. RENTEVENT AB ansvarar för att hyresprodukterna är felfria och funktionsdugliga vid uthyrningstillfället. Om fel skulle uppstå under hyresperioden skall hyrestagaren meddela RENTEVENT AB snarast. RENTEVENT AB ansvarar normalt för återtagande av hyresprodukterna för byte/reparation. De hyrestagare som själva hämtar och/eller monterar produkter är skyldiga att ha nödvändig kännedom för inkoppling av hyresprodukterna till elnätet och för hur produkterna monteras ihop om annat ej avtalats med RENTEVENT AB.

Hyrestagaren ska undersöka hyresprodukterna vid mottagandet och genast påtala eventuella fel eller brister. RENTEVENT AB ansvarar inte och kan inte göras (ekonomiskt eller på annat sätt) skyldig för misslyckad eller inställd föreställning /event /visning etc. som orsakats av omständigheter som RENTEVENT AB ej rår över. (Force majeure) Vid hyrestidens slut är hyrestagaren skyldig att iordningsställa hyresprodukterna med tillbehör, förpackningar etc. som de levererades med. RENTEVENT AB ansvarar inte för skador som kan uppstå vid hantering av hyresprodukterna under den tid som hyresprodukterna hanteras av hyrestagaren.

OBSERVERA Om tillstånd krävs för användande av RENTEVENT AB’s hyresprodukter är det hyrestagarens ansvar att införskaffa sådana tillstånd från berörda myndigheter. BETALNING Om hyresprodukten/erna inte återlämnas på utsatt dag, debiteras den för avtalet gällandehyresavgiften + förseningsavgift om 30 procent av det ursprungliga hyresbeloppet per påbörjat dygn som hyrestagaren underlåter att återlämna hyresprodukterna. Betalningstiden är normalt 15 dagar netto och beräknas från fakturans datum. Om betalning ej sker inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen 6§ Om annan betalningstid önskas (max 30 dgr), MÅSTE detta avtalas med RENTEVENT AB INNAN fakturan skickas.

I de fall fakturan måste krediteras och faktureras om pga. att felaktiga uppgifter godkänts av kund under orderstadiet, debiteras 75 kr. RENTEVENT AB förbehåller sig rätten att göra en kreditkontroll, samt att kräva förskottsbetalning. Vi förbehåller oss även rätten att delfakturera i förskott.

RENTEVENT AB tillämpar EUdirektiv 2011/7 och debiterar förseningsersättning vid sen betalning. Efter 2 påminnelser, om fakturan fortfarande inte är betald, skickas ärendet vidare för inkassohantering. Om betalning inte inkommer inom 12 dagar efter inkassokravets datering skickas ärendet vidare till Kronofogden för indrivning. Kostnader för detta tillkommer och debiteras kund. Ovanstående villkor gäller om annat ej avtalas.